Servis žeriavov

SERVIS

oprava a výmena komponentov, nastavovanie zariadení a pod.

PRAVIDELNÉ PREHLIADKY

kontrola mazania, správnej funkčnosti a trvanlivosti komponentov, a i.

Odborné prehliadky a odborné skúšky

odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených a určených technických zariadení zdvíhacích (VTZ, UTZ), kontrola stavu bezpečnosti VTZ a UTZ, skúšky po oprave, renovácii a pod.

Modernizácie a rekonštrukcie žeriavov od iných výrobcov

pričom využívame nové technické možnosti a dokážeme prispôsobiť žeriav na mieru podľa Vašich požiadaviek. Investícia do modernizácie sa často vráti na znížených prevádzkových nákladoch, vyššej spoľahlivosti a hospodárnosti.

Príprava zariadenia a vykonanie úradnej skúšky vyhradeného technického zariadenia (VTZ)

certifikovanou spoločnosťou v zmysle §14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a §12 ods. 1 a ods. 4 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

POKRÝVAME CELÚ DOBU PREVÁDZKY ZARIADENIA

Uvedenie do prevádzky

Bezpečnostné kontroly

Náhradne diely

Prehliadky, údržba

Oprava

Analýza a poradenstvo

Modernizácia rekonštrukcia

Spoľahlivo od samého začiatku

Naše skúsenosti sú zamerané na Vašu bezpečnosť. Náš servisný tím predstavuje profesionálneho a skúseného partnera, ktorý je zameraný na odborné a včasné uvedenie žeriavových zariadení a komponentov do prevádzky. Úspešná východisková revízia - individuálne vyskúšanie a overovacia skúška

Pred prvým uvedením do prevádzky a po významných zmenách pred opätovným uvedením do prevádzky musí byť na žeriave podľa zákonných predpisov vykonané individuálne vyskúšanie a overovacia skúška, všetko vykonané odborným znalcom. Individuálne vyskúšanie zahŕňa východiskovú elektro revíziu a montážnu skúšku. Overovacia skúška sa vykonáva po kolaudácii objektu, zahŕňa napríklad aj zapísanie žeriavnikov do žeriavového denníka.

Rozsah plnenia:

 • Uvedenie žeriavu do prevádzky
 • Východisková revízia naším autorizovaným znalcom

BEZPEČNOSTNÉ KONTROLY

Prinášame istotu V oblasti bezpečnosti nenechávajte nič na náhodu. Každá firma, ktorá prevádzkuje žeriavy, zdvíhacie zariadenia, elektrické prístroje a prevádzkové prostriedky zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov. Pravidelné vykonávanie inšpekčných kontrol zvyšuje bezpečnosť Vašich prevádzkovaných zariadení. Musíte zabezpečiť, aby riziká hroziace osobám alebo majetku, napríklad v dôsledku pádu bremena, bola včas rozoznaná a eliminovaná a tým boli splnené požiadavky podľa predpisov BOZP a predchádzalo sa prípadným úrazom a nehodám.

Servis nezávislý na výrobcovi

Zaručíme Vám bezpečnú prevádzku bez ohľadu na to, či sa jedná o zariadenie Demag alebo produkty iných výrobcov. Naši skúsení technici sú autorizovaní odborníci na vykonávanie všetkých bezpečnostných kontrol na žeriavových zariadeniach.

Všetky prehliadky z jednej ruky

Zaistíme a vykonáme všetky potrebné inšpekčné prehliadky, pri ktorých využijeme naše aktuálne znalosti a bohaté skúsenosti. Pomáhame Vám splniť zákonné povinnosti prevádzkovateľa žeriavových zariadení.

Ďalšie výhody:

 • Uvedenie žeriavu do prevádzky
 • Východisková revízia naším autorizovaným znalcom

NÁHRADNÉ DIELY

Maximálna funkčnosť a dlhodobá životnosť iba s originálnym náhradnými dielmi

Naše originálne náhradné diely znižujú náklady na údržbu a zaručujú bezchybnú funkčnosť, dlhodobú životnosť a prevádzkyschopnosť našich produktov. Sú presne zladené s našimi produktmi a s potrebami Vás ako našich zákazníkov. Vďaka výbornej logistike sú po celom svete rýchlo a spoľahlivo dostupné. Všetky originálne náhradné diely spĺňajú najvyššie požiadavky na kvalitu a vždy zodpovedajú najnovšiemu stavu techniky.

Náhrada pre všetky prípady

K našej ponuke patria všetky náhradné diely, ktoré zaručujú odbornú opravu Vašich zariadení a viazacích prostriedkov. Výmenu môže vykonať náš servisný personál na mieste alebo ju možno realizovať v našom servisnom stredisku.

K dispozícii viac ako 11.000 položiek

V našom distribučnom stredisku je pripravené na odoslanie alebo priamy odber približne 11.200 rôznych položiek. Zasielanie prebieha prostredníctvom zásielkových služieb, špedíciou alebo v prípade potreby aj špeciálnym rozvozom.

PREHLIADKY, ÚDRŽBA

Zariadenia by mali fungovať bezporuchovo a bezpečne.

S naším programom návštev a údržby Vám poradíme, ako docieliť bezpečného a bezporuchového chodu Vašich žeriavových zariadení. Zameriavame sa na dosiahnutie vysokej disponibility zariadenia s ohľadom na vysokú mieru bezpečnosti používateľov a prevádzkovateľov. Kontroly vykonávame pravidelne, spoľahlivo a odborne. Pracujú pre Vás výhradne kvalifikovaní a skúsení servisní pracovníci, ktorí majú skúsenosti aj s ostatnými zariadeniami. Inšpekčné prehliadky a údržbu ponúkame pre žeriavy, zdvíhacie zariadenia, viazacie prostriedky a komponenty značky DEMAG, VIHORLAT Snina aj ostatných výrobcov žeriavovej techniky.

Údržbu a inšpekčné prehliadky vykonávame na základe servisných výkonov, ktoré odráža zákonné predpisy danej krajiny a požiadavky špecifikované výrobcom.

Prevencia porúch

Vplyvom používania žeriavových zariadení dochádza k bežnému opotrebovaniu dielov, ktoré za určitých okolností môžu spôsobiť poruchu. Budeme za Vás sledovať inšpekčné prehliadky Vášho zariadenia a tým predídeme potenciálnym alebo blížiacim sa nedostatkom, pretože umožníme včasné rozpoznanie a odstránenie poruchy.

Údržba vo vopred plánovaných termínoch

Okrem návštev musí byť zariadenie pravidelne a v predpísaných intervaloch odborne udržiavané a kontrolované, všetko podľa harmonogramu údržby. Pravidelné prehliadky vykonávame tiež. Spotrebné diely včas vymeníme, odstránime nečistoty, doplníme oleje a mazivá, aby bola zabezpečená správna funkcia zariadenia. Samozrejme používame výhradne originálne náhradné diely.

Včasné plánovanie servisných prehliadok

V rámci uzatvorenej servisnej zmluvy Vám pomôžeme dodržiavať predpísané lehoty. Pred plánovanou kontrolou Vám sami zavoláme a dohodneme termín plánovanej návštevy.

OPRAVA

Sme pripravení Vám rýchlo a ekonomicky pomôcť

Naša servisná služba Vám zabezpečí rýchle odstránenie porúch a minimalizáciu výpadkov. Uvedomujeme si, že aj krátkodobý výpadok súčiastky môže spôsobiť neplánovanú odstávku komplexných systémov a ohroziť tak produktivitu Vášho podniku. Preto Vaše zariadenie - bez ohľadu na značku výrobcu - opravíme v najkratšom možnom termíne, buď priamo u Vás na mieste alebo v našom dielenskom servisnom stredisku Demag.

Originálne diely sú optimálne.

Používame výhradne originálne náhradné diely, ktoré ako výrobca máme na sklade

Servisný zásah ešte rýchlejšie

Pre ďalšiu minimalizáciu neplánovaných výpadkov a pre podporu Vašej firemnej údržby Vám ponúkame pri servisnej zmluve, možnosť doobjednať pohotovostnú telefonickú službu.

Rozsah plnenia:

 • Analýza chybových hlásení (u žeriavov ovládaných riadiacou jednotkou pomocou nášho servisného software IDAPSY)
 • Oprava na mieste alebo vo vlastnom servisnom stredisku Demag
 • Výmena poškodených alebo chybných dielov za originálne náhradné diely
 • Odporúčania pre vykonávanie každodenné údržby

GENERÁLNA OPRAVA

ZO STARÉHO ŽERIAVU VIEME UROBIŤ NOVÝ, ZAMERANÝ NA OPTIMÁLNU PREVÁDZKU.

Generálna oprava DEMAG zaistí využitie Vášho zariadenia, dokonca aj po uplynutí teoretickej doby životnosti.

Cenová alternatíva v porovnaní s nákladmi na nový žeriav

Po generálnej oprave od DEMAG bude Vaše zariadenie porovnateľné s novým zariadením, čo sa týka spôsobu práce, výkonov a predpokladanej životnosti. Ponúkame Vám alternatívu pri rozhodovaní medzi obstaraním nového žeriavového zariadení a generálny opravou staršieho žeriavu.Generálna oprava DEMAG obsahuje všetky výrobcom predpísané originálne diely.

Generálne opravy zdvíhacích zariadení

Využite našich skúseností a zamerajte sa na ekonomickú prevádzku. Generálna oprava umožní ďalšie používanie zdvíhacieho zariadenia aj po uplynutí teoretickej doby životnosti. .

ANALÝZA A PORADENSTVO

Zverte svoje žeriavy do rúk odborníkov

Sami nemusíte byť odborníkmi na žeriavy, aby ste mohli svoje zariadenie optimálne využívať. Využite našich odborných znalostí a takmer 200 rokov skúseností svetového výrobcu žeriavov a zdvíhacích zariadení.

Cielená analýza

Chcete svoje zariadenia prevádzkovať optimálne a sústrediť sa na svoju hlavnú činnosť? Je pre Vás neplánovaná odstávka a prerušenie výroby viac ako obyčajná nepríjemnosť? Má pre Vás bezpečnosť Vašich zamestnancov a súlad so zákonnými predpismi najvyššiu prioritu? Potom môžete využiť našich odborných znalostí. Ponúkame posúdenie stavu zariadenia a odhalenie skrytých rezerv.

Kompetentné poradenstvo

Naši servisný poradcovia disponujú rozsiahlymi znalosťami z odboru žeriavovej techniky. Profesionálne poradia a nájdu vhodné riešenia pre splnenie firemných cieľov s dôrazom na ekologické a rámcové podmienky. A to kedykoľvek počas životnosti Vášho zariadenia.

Ďalšie výhody:

 • Úspora času a zníženie prácnosti: zaistíme analýzu a vypracovanie optimalizačných návrhov tak, aby ste sa mohli maximálne sústrediť na svoju hlavnú činnosť.
 • Zníženie nákladov a zvýšenie produktivity: poradíme Vám ako optimálne využiť žeriavu a zabezpečiť vysokú prevádzkyschopnosti zariadení.
 • Bezpečnosť a právnu záväznosť. Zaručujeme súlad s najvyššími štandardmi bezpečnosti a platnými právnymi predpismi, aby ste si s týmito záležitosťami nemuseli robiť žiadne starosti.

MODERNIZÁCIA, REKONŠTRUKCIA

Nové technológie pre Vaše zariadenie.

S modernizáciou od firmy OLYMP INVESTMENT s.r.o., budú Vaše zariadenia v súlade s najnovším stavom techniky.

Môžete využiť nové technické možnosti a vymeniť zastarané komponenty. Svoje zariadenie prispôsobiť zmeneným rámcovým podmienkam alebo rozšíriť vybavenie o ďalšie funkcie.

Ponúkame Vám riešenie na mieru od jednotlivých úkonov až po kompletné modernizácii Vašich žeriavov na kľúč.

Priemyselné žeriavy

Modernizácia pre vyššiu hospodárnosť - presná a nezávislá na výrobcovi. Nové žeriavy a komponenty sú koncipované podľa najnovšieho stavu techniky a vyberané podľa príslušných požiadaviek.

Bezpečnostné kontroly Náhradne diely Prehliadky, údržba Oprava Analýza a poradenstvo Modernizácia rekonštrukcia

Ďalšie služby

Servis

Školenia